home home

Cena


Odměna AK Jasanská & Co.

Advokátní kancelář Jasanská & Co. obvykle účtuje na základě předem dohodnutých hodinových sazeb. Je možné se dohodnout také na fixním honoráři při dokončení projektu, měsíčním paušálu nebo jakékoli jiné formě dle konkrétní situace a potřeb klienta.

Dohodnutá odměna nezahrnuje externí náklady, vzniklé v souvislosti s právními službami (například soudní a notářské poplatky, telekomunikační poplatky, cestovné v souvislosti s požadavkem klienta, poštovní a kurýrní služby). Ke smluvené odměně se připočítává DPH ve výši 20 %. Právní služby poskytujeme po písemném uzavření smlouvy a složení zálohy.

Fakturace probíhá na měsíční bázi s dvoutýdenní splatností. Faktura obsahuje všechny zákonné náležitosti a je doplněna podrobnou specifikací poskytnutých právních služeb dle požadavků klienta.

Odměna advokáta obecně

Odměna advokáta může být určena smluvně nebo mimosmluvně.

Smluvní odměna advokáta
Je sjednávána mezi advokátem a klientem dohodou podle časové a právní náročnosti poskytovaných služeb. Advokát může zohlednit finanční možnosti klienta.

Smluvní odměna časová
Klient platí advokátovi odměnu podle počtu hodin právních služeb. V případě smluvní časové odměny je také možno sjednat si maximální počet hodin, podle obtížnosti případu, které v případě překročení už nebudou klientovi započítávány.

Smluvní odměna paušální
Je vhodná zejména pro klienty, jejichž potřeba právních služeb je trvalejšího charakteru. Může být stanovena pro zastupování v jedné konkrétní věci (po určité časové období), zastupování ve všech právních věcech, na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Odměna je obvykle splatná měsíčně. Hlavní výhodou pro klienta je, že má jisté měsíční výdaje za právní zastupování.

Mimosmluvní odměna
Určuje se z tzv. tarifní hodnoty, což je hodnota zastupované věci (sporu), tedy např. výše vymáhané pohledávky. Advokátní tarif také stanoví, co je úkon právní služby. Je jím např. převzetí zastoupení, porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu, apod. Mimosmluvní odměna je upravena v §6 - §12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě soudního sporu
Bez ohledu na dohodu mezi klientem a advokátem (tedy ať již je odměna advokáta stanovena advokátním tarifem nebo smluvně), v případě sporu platí ještě speciální ujednání o tom, kdo hradí náklady advokáta.

V případě úspěšného vedení sporu u soudu má klient od protistrany nárok na náhradu soudních výdajů. Soudní výdaje zahrnují soudní poplatek (ten platí jen žalobce) a náklady právního zastoupení, které se ale počítají podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Tyto paušální sazby se stanoví procentní částkou z hodnoty sporu. Strana úspěšná ve sporu tak dostane od protistrany uhrazené náklady pouze v předem stanovené výši, bez ohledu na to, jaké byly skutečně vynaložené výdaje na advokáta.

Příplatek / Sleva
Při úspěšném dokončení transakce nebo průběhu sporu je možno domluvit k odměně advokáta příplatek (success fee). Pokud k dokončení transakce nedojde (např. strany z obchodních důvodů smlouvu neuzavřou), je zde možnost slevy na odměně (abort fee).

zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...
10.5.2015
Kamerový systém na domě
Může člověk či společnost svůj majetek chránit kamerovým systémem? Co když bezpečnostní kamera zaznamenává i pohyb na sousedních pozemcích? Kde končí právo na soukromí a začíná právo na bezpečný život? Dozvíte se ZDE.   Více zde...
19.3.2015
Oznámení o změně sídla
Naše advokátní kancelář se přestěhovala.   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace